آرزوی بسیاری از افراد خوداشتغالی است و طی دو سال، تعداد کارآفرینان آمریکایی چند صد هزار نفر افزایش یافته است

مطالعه