امروزه بسیاری از افراد فکر می‌کنند کارآفرین شدن یا ساختن یک استارتاپ به منزله موفقیت وخوشبختی کامل است اما باید بگوییم خیر چنین نیست

مطالعه